2020.06.05. péntek: SZENT BONIFÁC

Mindaz, aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban, üldözést szenved


2Tim 3,10-17

Te követted tanításomat, életmódomat, elhatározásomat, hitemet, béketűrésemet, szeretetemet, türelmemet, üldöztetéseimet, szenvedéseimet. Mi minden történt velem Antióchiában, Ikóniumban és Lisztrában, milyen üldözéseket álltam ki! És mindezekből kiszabadított engem az Úr! De hiszen mindazok, akik buzgón akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözést fognak szenvedni! A gonosz emberek és a csalók viszont a gonoszságban haladnak előre: tévelyegnek, és tévelygésbe vezetnek. Te azonban tarts ki abban, amit tanultál, és amiről meggyőződtél! Hiszen tudod, kitől tanultad, és gyermekkorod óta ismered a szent Írásokat, amelyek a Krisztus Jézusban való hit révén üdvösségre szolgáló bölcsességet adhatnak neked. Minden Istentől sugalmazott írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igazságban való oktatásra, hogy Isten embere tökéletes és minden jótettre kész legyen.

Zs 118,157-168

Sokan vannak, akik üldöznek és szorongatnak engem, de parancsolataidtól el nem tántorodom. Látom a törvényszegőket és undorodom, mert nem tartják meg igéidet. Lásd meg, Uram, hogy rendeleteidet szeretem, tartsd meg életemet irgalmasságod szerint! A te igéd csupa igazság, s örökre szól igazságod minden ítélete. Fejedelmek üldöznek ok nélkül engem, de szívem csak a te igédtől fél. Úgy örvendek ígéreteidnek, mint aki sok zsákmányra tesz szert. Megvetem és gyűlölöm a gonoszságot, de szeretem a te törvényedet. Naponkint hétszer mondok dicséretet neked igazságos ítéleteidért. Nagy a békéje azoknak, akik szeretik törvényedet, ők nem botlanak el semmiben sem. Uram, szabadításodat várom, és szeretem parancsaidat. Parancsolataidat megőrzi lelkem, és nagyon szereti. Megtartom parancsaidat és rendeleteidet, mert színed előtt ismeretes minden utam.

Mk 12,35-37

Jézus azonban, amikor a templomban tanított, megkérdezte: ,,Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Krisztus Dávid Fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által: ,,Így szól az Úr az én Uramhoz: Jobbom felől foglalj helyet, míg lábaid alá vetem ellenségeidet'' [Zsolt 110,1]. Ha maga Dávid Urának nevezi őt, akkor hogyan lehet a fia?’’ S a hatalmas tömeg szívesen hallgatta őt.