2021.11.21. vasárnap: KRISZTUS KIRÁLY (főünnep)

(Szűz Mária bemutatása)

Hatalma örök hatalom, amely meg nem szűnik


Dán 7,13-14

Majd azt láttam az éjszakai látomásban, hogy íme, az ég felhőiben valaki jött, aki olyan volt, mint az Emberfia, s amikor az Ősöregig eljutott, az ő színe elé vitték, és ő hatalmat, méltóságot és országot adott neki, hogy minden nép, törzs és nyelv neki szolgáljon, és hatalma örök hatalom legyen, amely meg nem szűnik, és országa olyan, amely el nem pusztul.

Zs 92

Király lett az Úr! Fölségbe öltözött, felöltözött az Úr, erővel övezte fel magát. Megerősítette a föld kerekségét, hogy ne ingadozzék. Trónod kezdet óta szilárd, te öröktől fogva vagy. Emelkednek a folyóvizek, Uram, emelkedik a folyóvizek hangja, emelkedik a folyóvizek zúgása. De a nagy vizek zúgásánál, a tenger hatalmas hullámainál is hatalmasabb az Úr a magasságban. Törvényeid igen megszilárdultak, szentség illeti házadat, Uram, örök időkre.

Jel 1,5-8

és Jézus Krisztustól, aki hűséges tanú, elsőszülötte a halottaknak, és fejedelme a föld királyainak [Zsolt 89,38.28];aki szeretett minket és megmosott bennünket bűneinktől [Zsolt 130,8] a saját vére által, és Istennek és Atyjának királyságává és papjává tett minket [Kiv 19,6]; övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! Ámen. Íme, a felhőkön jön [Dán 7,13], és látni fogja őt minden szem, és akik őt átszúrták. Mellüket veri majd miatta a föld összes népe [Zak 12,10]. Igen! Ámen. Én vagyok az Alfa és az Ómega, mondja az Úr, az Isten, aki van [Kiv 3,14G], és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.

Jn 18,33b-37

Ismét bement tehát Pilátus a helytartóságra, hivatta Jézust, és megkérdezte őt: ,,Te vagy-e a zsidók királya?’’ Jézus azt felelte: ,,Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?’’ Pilátus ezt válaszolta: ,,Hát zsidó vagyok én? Saját nemzeted és a főpapok adtak téged a kezembe. Mit tettél?’’ Jézus azt felelte: ,,Az én országom nem ebből a világból való. Ha az én országom ebből a világból volna, szolgáim harcra kelnének, hogy a zsidók kezébe ne kerüljek. De az én országom nem innen való.’’ Pilátus erre megkérdezte: ,,Tehát király vagy te?’’ Jézus azt felelte: ,,Te mondod, hogy király vagyok. Arra születtem és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat a szavamra.’’