2023.03.30. csütörtök

(Climacus Szent János)

Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek


Ter 17,3-9

Ábrám arcra borult. Isten így folytatta: ,,Íme, itt vagyok! Ez az én veled kötött szövetségem: sok nemzet atyja leszel. Ne is legyen többé Ábrám a neved, hanem Ábrahámnak hívjanak, mert sok nemzet atyjává rendeltelek! Nagyon megsokasítalak, és számos nemzetté teszlek; királyok származnak majd tőled. És azt a szövetséget kötöm meg közöttem és közötted, és utódaid között, nemzedékről-nemzedékre örök szövetségül, hogy Istened leszek neked, és utánad a te utódodnak. Neked és utódodnak adom majd ezt a földet, ahol most idegenként tartózkodsz, Kánaánnak egész földjét örökös birtokul, és Istenük leszek.’’ Isten ezután azt mondta Ábrahámnak: ,,Te is tartsd meg tehát szövetségemet, és utódod nemzedékről nemzedékre.

Zs 104,4-9

Keressétek az Urat és erejét, keressétek szüntelenül arcát. Emlékezzetek meg csodatetteiről, amelyeket művelt, jeleiről és szája ítéleteiről, ti, az ő szolgájának, Ábrahám utódai, választottjának, Jákobnak fiai. Ő, az Úr, a mi Istenünk, az egész földön ő ítélkezik. Örökké gondol szövetségére, szavára, amelyet ezer nemzedékre adott, arra, amit Ábrahámmal megkötött, amire megesküdött Izsáknak.

Jn 8,51-59

Bizony, bizony mondom nektek: Aki tanításomat megtartja, halált nem lát sohasem.’’ Azt mondták erre a zsidók: ,,Most ismertük meg, hogy ördögöd van. Ábrahám meghalt, a próféták is, és te azt mondod: ,,Ha valaki a tanításomat megtartja, nem ízleli meg a halált sohasem.'' Nagyobb vagy talán Ábrahám atyánknál, aki meghalt? A próféták is meghaltak. Mivé teszed magad?’’ Jézus azt felelte: ,,Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi. Atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok: ,,Istenünk'', pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonló hazug lennék. De én ismerem őt, és a tanítását megtartom. Ábrahám, a ti atyátok, ujjongott, hogy láthatja az én napomat. Látta, és örvendezett.’’ A zsidók erre azt mondták neki: ,,Még ötven esztendős sem vagy, és láttad Ábrahámot?’’ Jézus azt felelte nekik: ,,Bizony, bizony mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok.’’ Ekkor köveket ragadtak, hogy megkövezzék. De Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból.